Condicions de compra i devolucions

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web Flocbaby, (en endavant Lloc Web) l’ostenta: , i les dades de contacte de la qual són:

Adreça: CARRER DE SANT ANTONI MARIA CLARET, 7

Telèfon de contacte: 973400193

Email de contacte: info@flocbaby.com

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmentin) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (Flocbaby) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (en endavant, Condicions).

A efectes d’ aquestes Condicions s’ entén que l’ activitat que https://www.flocbaby.com/ desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de https://www.flocbaby.com/. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s’ informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si s’escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb https://www.flocbaby.com/ el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de Flocbaby, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carretó, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “Realitza la comanda”

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que https://www.flocbaby.com/ ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si s’ escau, se l’ informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. En el seu cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic i en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a https://www.flocbaby.com/ utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a tall enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent a cada cas:  nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en què es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’ acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de https://www.flocbaby.com/ per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin d’aplicació,  i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per https://www.flocbaby.com/ a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, https://www.flocbaby.com/ es compromet a contactar l’ Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’ import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’ un servei devingués irrealitzable.

5. PREUS, PAGAMENT I DESPESES D’ENVIAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Els preus d’enviament indicats en aquesta pàgina web estan subjectes a canvis sense previ avís. Totes les tarifes s’ expressen en Euros. Les tarifes de tramesa són les següents:

 • Espanya Península: 6 euros per comanda.
 • Espanya Balears: 8 euros per comanda.
 • Espanya Canàries: 16 euros per comanda.
 • Resta d’ Europa: Les tarifes per a enviaments fora d’ Espanya es calcularan en funció del pes i la direcció d’ enviament. El cost exacte es mostrarà durant el procés de compra abans de finalitzar la comanda.

Així, https://www.flocbaby.com/ realitza els serveis d’entrega i/o enviament a través de: GLS.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi realitzat.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit i Bizum.

Així mateix, l’Usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta emesa per https://www.flocbaby.com/ i/o .

https://www.flocbaby.com/ utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’ entitat bancària emissora de les mateixes, si l’ esmentada entitat no autoritzés el pagament, https://www.flocbaby.com/ no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’ Usuari.

Un cop https://www.flocbaby.com/ rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a “Realitza la comanda” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, en el seu cas, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta.

6. LLIURAMENT

En els casos en què procedeixi realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), Unió Europea en un període de 48 – 72h.

Si per algun motiu, que li fos imputable, https://www.flocbaby.com/ no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’ Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui entregat de nou.

Si l’Usuari no serà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s’ha de posar en contacte amb https://www.flocbaby.com/ per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a https://www.flocbaby.com/, https://www.flocbaby.com/ entendrà que l’ Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas,  en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l’ Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s’ entendrà que s’ ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’ Usuari o un tercer indicat per l’ Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’ acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’ adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l’ Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’ Usuari adquireix la propietat dels productes quan https://www.flocbaby.com/ rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’ enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’ import objecte de pagament per https://www.flocbaby.com/.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’ IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’ article concret de què es tracti.

En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el Capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l’IVA, les comandes de compra es localitzaran, per al seu lliurament i/o prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea en què la direcció que figura en la comanda de compra es localitza i,  per tant, l’ IVA aplicable serà el vigent en l’ esmentat Estat membre.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa la Llei 37/1992, i a la Directiva 2006/112, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris. L’ Usuari ha de tenir en compte que en aquests territoris podrien donar-se situacions en què s’ apliquen i meritaven impostos i drets de duanes en destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer de la seva part.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb https://www.flocbaby.com/ a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si s’escau,  a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Realitza la comanda”, té accés a l’espai, carretó, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

Les devolucions i canvis tenen un termini de 30 dies des de la recepció de la comanda. En lloc de processar reemborsaments, proporcionarem un cupó de descompte pel valor de la peça retornada. Aquest cupó serà vàlid per a futures compres, ja sigui a través de la nostra botiga online o a les botigues físiques, per bescanviar fins a un màxim de 6 mesos.

Si el producte rebut no respon a les expectatives desitjades, el client disposa de 30 dies naturals des de la recepció de la comanda per fer la devolució. Indicacions:
– El producte no pot estar utilitzat
– El producte ha d’estar en perfecte estat amb les etiquetes
– Els productes personalitzats no admeten canvis ni devolucions
– El producte ha de comptar amb els seus accessoris i embolcall originals
– Retornar amb la mateixa caixa o similar.

Important posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@flocbaby.com, telefònicament al 973 40 01 93 , per WhatsApp al 605 29 91 15 o en una de les nostres botigues físiques per indicar la manera de procedir.

Un cop rebuda la mercaderia i es comprovi el seu perfecte estat, es genera un cupó de descompte pel valor de la peça retornada (descomptades les despeses de transport). Si el producte no s’envia correctament embalat, es podrà aplicar una depreciació sobre el preu d’aquest.

En cas que hi hagi algun defecte a la comanda rebuda, és necessari posar-se en contacte amb nosaltres amb un màxim de 15 dies naturals des de la recepció de la comanda. I, si és el cas, enviar-nos fotografies de l’article en qüestió. Un cop verificat, efectuarem la recollida, sense cap cost.

Per qualsevol dubte, estem disponibles per ajudar i millorar la teva experiència, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@flocbaby.com, el telèfon 973 40 01 93 o el WhatsApp 605 29 91 15.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, https://www.flocbaby.com/ no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per la seva part;
 • pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, https://www.flocbaby.com/ també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

 • https://www.flocbaby.com/ aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
 • https://www.flocbaby.com/ actuarà amb la màxima diligència a l’ efecte de posar a disposició de l’ empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tanmateix, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’ un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’ una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’ internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. https://www.flocbaby.com/ posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • https://www.flocbaby.com/ no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, https://www.flocbaby.com/ tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.
 • En general, https://www.flocbaby.com/ no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’ alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a mode enunciatiu però no exhaustiu:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revuelta, invasió, amenaça d’atac terrorista, guerra (declarada o no) amenaça els preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’ ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat d’ utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’ aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i https://www.flocbaby.com/ disposarà d’ una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. https://www.flocbaby.com/ posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb https://www.flocbaby.com/ siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que https://www.flocbaby.com/ enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’ Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb https://www.flocbaby.com/ a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, https://www.flocbaby.com/ pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de https://www.flocbaby.com/ a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per https://www.flocbaby.com/ del compliment estricte per l’ Usuari d’ alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’ un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’ Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de https://www.flocbaby.com/ a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’ un contracte tindrà efecte, tret que s’ estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’ Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’ acord íntegre existent entre l’ Usuari i https://www.flocbaby.com/ en relació amb l’ objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’ Usuari i https://www.flocbaby.com/ reconeixen haver consentit la celebració d’ un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’ altra part, llevat d’ allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a https://www.flocbaby.com/ en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractats d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat o de protecció de dades (continguda, si s’escau, en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o usar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o aquest relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre https://www.flocbaby.com/ i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a https://www.flocbaby.com/ les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, https://www.flocbaby.com/ disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a https://www.flocbaby.com/ en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre https://www.flocbaby.com/ i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.